Je spustená rezervácia poradia na: .

 Stiahnuť

Š T A T Ú T
I K H L
2023

 

IKHL

 

Preambula

 

Štatút Inovecko-karpatskej hasicskej ligy (dalej len ŠHL) je základným dokumentom pre organizovanie ligových sútaží v hasicskom športe (požiarnom útoku s vodou) zoskupených pod názvom Inovecko–karpatská hasicská liga.

 

1 Názov a pôsobnost hasicskej ligy

 

1.1 Hasicská liga (dalej HL) organizovaná podla tohto štatútu sa nazýva Inovecko–karpatská hasicská liga (dalej len IKHL). 

1.2 Je tvorená pohárovými sútažami v hasicskom športe, ktoré usporadúvajú organizátori tejto ligy. Pohárové sútaže sú považované za jednotlivé kolá IKHL – ligové sútaže.

1.3 IKHL je otvorenou hasicskou ligou - zúcastnit sa a zbierat body môžu aj hasicské družstvá (dalej len HD), ktoré nie sú organizátormi IKHL.

1.4 Za prihlášku do IKHL sa považuje úcast HD na niektorej ligovej sútaži. HD sa do ligovej sútaže prihlásia zaplatením štartovného v kategórii mužov alebo žien. HD zároven zaplatením štartovného potvrdzujú, že sú oboznámené so Štatútom IKHL a budú sa ním riadit a rešpektovat ho.

 

2 Organizátor hasicskej ligy

 

2.1 Organizátorom IKHL sú hasicské zbory, ktorých pohárové sútaže sú zaradené do aktuálneho rocníka IKHL.

2.2 Najvyšším orgánom IKHL je Rada hasicskej ligy (dalej RHL).

2.2.1 RHL je tvorená vždy jedným zástupcom z každého hasicského zboru (dalej HZ), ktorý usporadúva pohárovú sútaž zaradenú do aktuálneho rocníka IKHL.

2.2.2 RHL riadne zasadá minimálne dvakrát v roku. Zasadnutia sa môže zúcastnit ktorýkolvek zástupca organizátora v max. pocte dvoch osôb z jedného HZ. Prvýkrát RHL zasadá do 31. marca, kedy osvedcí rozpis a cas pohárových sútaží zaradených do IKHL, ktorý je po tomto termíne záväzný. Taktiež zvolí delegátov na jednotlivé ligové sútaže. Druhýkrát zasadá po skoncení sezóny IKHL, kedy zhodnotí priebeh IKHL za sútažný rok a predbežne urcí pohárové sútaže, ktoré budú v budúcom roku zaradené do IKHL.

2.2.3 RHL môže zasadat aj mimoriadne, ak o to požiada ktorýkolvek clen RHL.

2.2.4 RHL schvaluje Štatút Inovecko-karpatskej hasicskej ligy (dalej ŠHL) a prerokúva všetky návrhy, podnety a odporúcania, ktoré sú jej dorucené.

2.2.5 RHL rozhoduje len pri úcasti nadpolovicnej väcšiny clenov. V prípade úcasti párneho poctu clenov RHL má rozhodujúci hlas prezident IKHL.

2.3 Výkonné orgány IKHL

Výkonní funkcionári IKHL sú volení RHL na obdobie troch rokov a právo navrhnút ich má každý clen RHL. Návrh na ich odvolanie má právo podat každý clen RHL.

2.3.1 Prezident IKHL

Funkcia prezidenta nie je zlučiteľná s funkciou člena RHL.

Prezident plní nasledujúce úlohy:

- Zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia RHL. Mimoriadne zasadnutie môže zvolat aj z vlastného podnetu.

- Zabezpecí publikovanie celkových výsledkov IKHL v médiách.

- Zastupuje a reprezentuje IKHL navonok.

2.3.2 Hospodár IKHL

Funkcia hospodára je zlucitelná s funkciou clena RHL.

Hospodár plní nasledujúce úlohy:

- Zo získaných financných prostriedkov obstará ceny (trofeje) pre HD umiestnené na prvých troch miestach v celkovom poradí IKHL v každej kategórii.

- Manipuluje s financnými prostriedkami RHL, ich použitie a vyúctovanie predkladá RHL.

- Navrhuje, eviduje a vedie zoznam ligových sútaží, vrátane údajov o case a mieste ich konania.

- Eviduje kontrolné hárky delegátov ligových sútaží

- Zodpovedá za zverejnenie a aktualizáciu ŠHL.

2.3.3 Sekretár IKHL

Funkcia sekretára je zlucitelná s funkciou clena RHL.

Sekretár plní nasledujúce úlohy:

- Eviduje a vyhodnocuje výsledky dosiahnuté hasicskými družstvami prihlásenými do IKHL v jednotlivých ligových sútažiach, poskytuje ich na požiadanie HD v IKHL, orgánom DPO SR alebo médiám.

- Eviduje prestupové lístky a menné zoznamy HD

- Eviduje fotodokumentáciu clenov HD na štartovej ciare z jednotlivých ligových sútaží.

2.3.4 Delegát ligovej sútaže

Delegát je členom RHL.

Delegát nesmie svoju funkciu vykonávat na ligovej sútaži HZ, ktorého je clenom.

Delegát plní nasledujúce úlohy:

- Pôsobí ako kontrolór v priebehu celej ligovej sútaže a hodnotí výkony rozhodcov.

- Kontroluje rozmery trate a technickú pripravenost pred ligovou sútažou podla kontrolného hárku (príloha c. 2), ktorý odovzdá hospodárovi IKHL.

- Kontroluje správnost vyplnenia prestupových lístkov, uhradenie poplatku za výmenu sútažiaceho a odovzdáva ich sekretárovi IKHL.

 

3 Usporiadatel ligovej sútaže

 

3.1 Usporiadatelom ligovej sútaže je HZ, ktorý organizuje konkrétnu pohárovú sútaž zaradenú do IKHL na svoje náklady a riziko. Pri jej usporiadaní sa zaväzuje riadit ŠHL.

3.2 Do kalendára ligových sútaží na jednu sezónu je možné zaradit maximálne 10 ligových sútaží. HZ, ktorý má záujem usporiadat ligovú sútaž, musí predložit hospodárovi IKHL žiadost (príloha c. 8) najneskôr do zaciatku jarnej schôdze RHL pred nadchádzajúcou sezónou. V prípade väcšieho množstva záujemcov sa o organizátoroch ligových sútaží rozhodne tajnou volbou RHL.

3.3 Autonómne pôsobenie usporiadatela je zaručené v oblasti:

- Výberu miesta konania ligovej sútaže.

- Materiálneho a technického zabezpecenia sútaže, ktoré však musí byt v súlade so ŠHL.

- Výšky štartovného pre jednotlivé HD zúcastnené v sútaži, avšak toto nesmie byt vyššie ako 10 €.

- Poskytnutia alebo neposkytnutia stravy (bezplatne, za poplatok) sútažiacim HD na sútaži.

- Poskytnutia vecných cien, odmien alebo iných foriem ocenenia zúcastneným HD na sútaži.

- Personálneho obsadenia štábu sútaže (technická skupina, zapisovatelia, vyhlasovatelia, rozhodcovia a pod.).

- Výberu osoby, ktorá odovzdáva ocenenia zúcastneným HD na sútaži.

- Pozývania iných HD ako tých, ktoré sú clenmi IKHL.

3.4 Pôsobenie usporiadateľa podľa Štatútu IKHL

3.4.1 Sútažná trat pre disciplínu požiarneho útoku s vodou musí byt usporiadatelom pripravená podla ŠHL 30 min. pred zaciatkom ligovej sútaže.

3.4.2 Koordinuje a prispôsobuje termín konania sútaže podla dohody v RHL a so sekretárom IKHL tak, aby termíny jednotlivých ligových sútaží neboli vo vzájomnej casovej kolízii.

3.4.3 V pozvánke na sútaž výrazne uvedie, že ide o sútaž zaradenú do IKHL a odkaz na ŠHL.

3.4.4 Sútaž organizuje na 2 pokusy, prípadne 1 pokus; musí však zabezpecit rovnaký pocet pokusov pre všetky HD, ktoré sa riadne zaregistrujú do ligovej sútaže podla pokynov usporiadatela. Riadnou registráciou sa rozumie zaplatenie štartovného a úcast velitela HD na porade velitelov. Výnimkou je len odst. 3.4.6 ŠHL.

3.4.5 Rezerváciu štartového poradia na ligovú sútaž zabezpecí prostredníctvom internetovej stránky IKHL (www.ikhl.sk) v sekcii Kalendár/Rezervácia poradia. Táto rezervácia bude spustená vždy v pondelok o 20:00 hod. pred konaním danej ligovej sútaže a ukoncená vždy den pred konaním tejto sútaže o 20:00 hod. HD, ktoré chce sútažit v obidvoch pokusoch (v príp. že je sútaž organizovaná na 2 pokusy), si zarezervuje poradie v obidvoch pokusoch - poradie v každom pokuse môže byt iné. HD, ktoré sa chce zúcastnit len jedného pokusu, si zarezervuje štartové poradie v preferovanom kole. Pred spustením rezervácie je usporiadatel sútaže oprávnený do štartového poradia zapísat len domáce HD

3.4.6 A) HD, ktoré má rezervované štartové poradie v obidvoch pokusoch, je povinné zaregistrovat sa pred poradou velitelov a velitel HD je povinný sa tejto porady zúcastnit. Inak bude tomuto HD umožnené vykonat len jeden pokus, a to na konci štartového poradia 1. kola (pokial sa ligová sútaž organizuje na jeden pokus),resp. 2. kola sútažnej disciplíny (pokial sa ligová sútaž organizuje na dva pokusy)

B ) HD, ktoré má rezervované štartové poradie len v jednom pokuse:

- v prvom kole je povinné pocínat si v zmysle bodu A odst. 3.4.6 ŠHL.

- v druhom kole je povinné zaregistrovat sa do zaciatku druhého kola. Úcast na porade velitelov nie je povinná. Ak nestihne registráciu do zaciatku druhých pokusov, bude štartovat na konci 2. kola.

3.4.7 Dalšie zmeny poradia pocas sútaže nebudú umožnené. Výnimkou môže byt len závažný problém na technike, kedy rozhodca môže umožnit štart na konci štartového  poradia. Vzájomná zámena dvoch HD po ich dohode nie je považovaná za zmenu poradia. Takáto zámena musí však byt nahlásená zapisovatelovi sútaže s predstihom minimálne pät štartujúcich HD vopred.

3.4.8 Musí zabezpecit výsledkovú tabulu, na ktorej bude možné zapísat všetky priebežné výsledky danej ligovej sútaže.

3.4.9 Zabezpecí zverejnenie ŠHL a priebežnej výsledkovej listiny (príloha c. 4 a c. 5) IKHL.

3.4.10 Zabezpecí oznacenie trate tak, aby splnala regulárnost pocas celej ligovej sútaže.

3.4.11 Zabezpecí, aby všetci rozhodcovia na sútaži ovládali ŠHL.

3.4.12 Otvorenie a ukoncenie sútaže organizuje ceremoniálne - nástupom zúcastnených HD.

3.4.13 Meranie casu zabezpecí digitálnou elektronickou casomierou s fotobunkami, s presnostou merania na stotiny sekundy.

3.4.14 Zabezpecí úsek na meranie dlžky hadíc – 19 m.

3.4.15 Urcí vhodné miesto na vylievanie vody zo sacieho a útocného vedenia, aby nedochádzalo k úmyselnému vylievaniu vody HD na trat, a tým k zhoršovaniu podmienok trate pre ostatných sútažiacich.

3.4.16 Zabezpecí fotografickú dokumentáciu HD pred vykonaním disciplíny požiarneho útoku tak, aby boli rozpoznatelné tváre sútažiacich.

3.4.17 Poskytne výsledky sútaže v podobe výsledkovej listiny (príloha c. 3) spolu s fotodokumentáciou clenov HD na štartovej ciare sekretárovi IKHL do 3 dní od ukoncenia sútaže v elektronickej forme.

3.4.18 Hasicské družstvá, organizujúce ligové kolá v aktuálnom rocníku IKHL, zabezpecia minimálne 4 ludí na nástup pri otvorení a vyhodnotení každej pohárovej sútaže.

3.4.19 Usporiadatel ligovej sútaže je povinný pocas celej sútaže v blízkosti trate zabezpecit stálu zdravotnú službu, ktorá bude náležite oznacená.

3.4.20 Usporiadatel ligovej sútaže je povinný pocas sútaže v blízkosti základne umiestnit prenosný hasiaci prístroj.

3.4.21 Usporiadatel ligovej sútaže je povinný zabezpecit vhodnú nádobu / miesto na cistenie sútažného náradia a materiálu.

3.4.22 Usporiadatel ligovej sútaže je povinný do 5 dní od ukoncenia sútaže zverejnit na internetovej stránke IKHL (www.ikhl.sk) strucný report o organizovanej ligovej sútaži v textovej a obrazovej forme.

 

4 Rozhodcovia

 

4.1 Minimálny pocet rozhodcov pri sútaži s jednou sútažnou tratou je 5.

4.2 Pri ligovej sútaži organizovanej na dvoch tratiach je minimálny pocet rozhodcov 6, pricom jeden z nich môže plnit úlohu hlavného rozhodcu sútaže.

4.3 Rozhodcovia sú pocas svojej cinnosti oznacení nápisom Rozhodca a pri svojich výrokoch sa riadia Štatútom IKHL. Nesmú sa riadit pokynmi organizátora, usporiadatela alebo clenov HD. Musia byt nestranní a úlohu rozhodcu vykonávat s najlepším vedomím a svedomím.

4.4 Dlžku hadíc má právo kontrolovat každý z rozhodcov sútaže.

4.5 Zloženie a cinnost rozhodcov

4.5.1 Hlavný rozhodca sútaže (HRS):

- koordinuje a riadi cinnost rozhodcov,

- koordinuje a riadi casový a vecný priebeh sútaže,

- poskytuje výrok o splnení resp. nesplnení disciplíny niektorému z clenov HD a zapisovatelovi,

- môže vykonávat funkciu štartéra,

- rozhoduje o výsledku k podanému protestu veliteľom HD do 15 minút od jeho prevzatia.

4.5.2 Pomocný rozhodca na základni:

Podla dohody s HRS pomáha najmä:

- s kontrolou pripravenosti náradia, s hodnotením vykonanej sútažnej disciplíny, a pod.

- môže vykonávat funkciu štartéra.

4.5.3 Štartér:

- štartuje hasicské družstvá.

4.5.4 Zapisovatel:

- kontroluje a informuje HRS o poradí, v akom majú HD sútažit,

- eviduje štartové císla,

- zaznamenáva dosiahnutý cas, splnenie resp. nesplnenie disciplíny na základe výroku HRS,

- zbiera prestupové lístky, ktoré po sútaži odovzdá delegátovi ligovej sútaže,

- poskytuje usporiadatelovi informácie o dosiahnutých výsledkoch,

- výsledky vyhodnocuje a zverejnuje,

- plní funkciu scítacej komisie,

- prijíma zálohu 10€ od veliteľa HD za podanie protestu a zodpovedá za jej vrátenie,
alebo odovzdanie hospodárovi IKHL na základe posúdenia protestu.

4.5.5 Rozhodca c. 1:

- kontroluje náradie HD na prípravnej základni (odst. 7.1.1 ŠHL). V prípade, ak náradie nezodpovedá ŠHL, oboznámi s tým HD, ktoré musí chybu odstránit do ukoncenia casového limitu na prípravu základne.

4.5.6 Rozhodca c. 2:

- kontroluje cinnost HD pri lavom a pravom terci,

- obsluhuje terce, signalizuje chyby, nedostatky a porušenia ŠHL.

 

5 Sútažiaci

 

5.1 Všetci sútažiaci sa zúcastnujú a sútažia na vlastné riziko. Sútažiaci si nebude nárokovat náhradu škody na zdraví a technike.

5.2 Všetci sútažiaci sú povinní rešpektovat ŠHL, správat sa slušne, dôstojným spôsobom reprezentovat IKHL a sútažit v duchu fair-play.

5.3 Každý sútažiaci z HD prihlásením do sútaže súhlasí so zverejnovaním obrazovej dokumentácie.

5.4 Prestup sútažiaceho/sútažiacej:

5.4.1 Počas súťaže je povolená výmena jedného súťažiaceho z iného družstva. Tento však môže štartovať len v 2 družstvách za súťaž, a to za svoje družstvo a za družstvo, ktoré dopĺňa, pričom vždy musí štartovať v drese vlastného družstva.

5.4.2 Súťažné družstvo IKHL si môže počas sezóny požičať súťažiaceho z iného HD, na všetkých ligových súťažiach v danom ročníku.

5.4.3 HD, ktoré si požiciava tohto sútažiaceho, je povinné nahlásit zmenu zapisovatelovi sútaže, ktorému pred vykonaním útoku odovzdá vypísaný prestupový lístok urcený na túto výmenu (príloha c. 7). Takáto výmena je spoplatnená sumou 5 EUR, ktorá musí byt uhradená organizátorovi pred vykonaním útoku HD.

5.4.4 Ak niektoré HD porušia ustanovenie odst. 5.4 ŠHL Prestup sútažiaceho/sútažiacej, nebudú hodnotené a v danom kole sa im pridelí 0 bodov.

5.4.5 Pri úcasti dvoch alebo viacerých HD z jedného hasicského zboru v rovnakej kategórii musia byt tieto dalšie HD jasne rozlíšené názvami (napr. družstvo B, družstvo C), pricom platia odst. 5.4.1 – 5.4.4 ŠHL. V tomto prípade musí byt spísaný aj menný zoznam clenov (príloha c.9)  týchto HD a odovzdaný pri registrácií HD.

5.5 Výstroj sútažiacich k vykonaniu požiarneho útoku:

- jednotná ústroj,

- povolené - krátke rukávy, musia však zakrývat ramená,

- nohavice musia zakrývat celú cast kolien,

- obuv - pracovná alebo športová, kopacky alebo tretry (max. dlžka hrotov je 9 mm),

- opasok minimálnej šírky 5 cm, musí byt na vrchnej casti odevu,

- ochranná prilba s kompletným skeletom, s podbradným pásom, zapnutá

 

6 Náradie na základni a technické podmienky

 

6.1 Prenosná motorová striekacka - PS

- Prenosná motorová striekacka s funkcnými ovládacími ventilmi a spätnou klapkou.

- PS musí vizuálne zodpovedat schválenému typu.

- Ovládanie plynu musí byt mechanické na zmiešavacom zariadení (karburátore).

- Výfukové potrubie môže byt lubovolné, musí však prechádzat vývevou a vyústovat na pôvodnom mieste.

6.2 Sacie vedenie

- 2 ks savíc s dlžkou 2,5 m ± 0,1 m a s priemerom závitu 110 mm

- závit musí mat min. 2 a ½ neprerušovaného závitu

- savice bez tvarových podložiek,

- povolené „O“ krúžky,

- nábeh závitu ku košu je max. 25 mm. Merané od kraja nábehu po zaciatok závitu (vid obr. 1).

- sací kôš s funkcnou klapkou, ktorá je ovládaná z vonkajšej strany sacieho koša,

- kôš musí mat 2 a ½ neprerušeného závitu a musí vychádzat zo schváleného typu,

- na sacom koši nesmie byt použitá poistka proti rozpojeniu,

- rozmery oka na ochrannej mriežke koša sú max. 5 x 5 mm.

 

Obr.1: Miesto merania dlžky nábehu závitu ku košu.

6.3 Útočné vedenie

- 4 ks hadíc "C42" s minimálnou plošnou šírkou 65 mm,

- 2 ks hadíc "B65“ s minimálnou plošnou šírkou 100 mm,

- plošná šírka hadíc sa bude kontrolovat pred vykonaním útoku (na prípravnej základni),

- dlžka hadíc 20 m s toleranciou ±1 m,

- dlžka hadíc bude kontrolovaná náhodne po ukoncení pokusu,

- rozdelovac musí mat tri funkcné uzávery s ovládacími prvkami bez ostrých hrán,

- prúdnica s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm (± 0,1 mm),

- povolené sú bezpecnostné poistky proti rozpojeniu polospojok hadíc.

6.4 Trať, jej okolie a vybavenie

- Presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v prílohe c. 1.

- Povrch okolo základne musí byt spevnený, príp. vyložený kobercom, aby bola dosiahnutá regulárnost pocas celej ligovej sútaže. V prípade vyloženia kobercom musí byt koberec upevnený proti pohybu a musí precnievat min. 1 m od okrajov základne.

- V okolí základne musí byt vyznacená vzdialenost 0,8 m pred a za základnou v smere nábehu.

- Štartová ciara (úroven fotobuniek) je vzdialená od stredu základne 10 m a musí byt umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku.

- Vo vzdialenosti 1 m dalej od štartovej ciary je pomocná štartová ciara.

- Dlžka trate od stredu základne po nástrekovú ciaru je 70 m±5cm.

- Vzdialenost tercov od nástrekovej ciary je 5 m.

- Vzdialenost medzi stredmi tercov je 5 m.

- Max. výška nástrekovej ciary je 5 cm (z poddajného materiálu).

- Lavý bok nádrže je umiestnený v predlženej stredovej osi základne v smere bocného štartu (podla prílohy c. 1).

- Trat musí byt zabezpecená proti samovolnému pohybu divákov alebo sútažiacich a musí byt riadne vyznacená páskou alebo vápnom.

6.5 Časomiera

- Digitálna elektronická casomiera s presnostou merania na stotiny sekundy.

- Meranie casu sa musí spúštat „pretnutím“ optickej závory – fotobunky.

6.6 Základna

- Rozmer základne je 2 x 2 m.

- Plocha musí byt celistvá (bez medzier).

- Výška základne je min. 5 cm a max. 10 cm.

- Základna musí byt zabezpecená tak, aby nedochádzalo k jej prehýbaniu, rozdielnym výškam jej castí a k jej pohybu.

6.7 Nádrž

- Nádrž na vodu musí mat objem min. 1000 l.

- Hlbka nádrže je 0,8 m ± 5 cm.

- Plášt nádrže musí byt hladký bez ostrých hrán a výstupkov.

- V nádrži nesmú byt prvky, ktoré by pri nasatí mohli poškodit sacie vedenie, PS, príp. útocné vedenie (napr. kúsky hrdze, kamienky, a pod.).

6.8 Terče

- Terce musia byt zabezpecené proti pohybu.

- Terce musia byt zhotovené tak, aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky s rozmermi min. 50 x 50 cm.

- Stred nástrekového otvoru musí byt vo výške 160 cm od zeme ± 5 cm.

- Samotné terce musia obsahovat viditelnú signalizáciu ukoncenia pokusu. Táto signalizácia musí byt umiestnená v zornom poli pretekára.

6.9 Ostatné

- Podložka pod savicu s rozmermi max. 50 x 50 cm.

- Povolené sú 2 ks klúcov (neskracované, bez návarkov a pod.).

- Nie sú povolené predmety k stabilizácii polohy ktoréhokolvek náradia na základni, ako kamienky, tráva a pod..

 

7 Príprava náradia, štart a vykonanie útoku

 

7.1 Kontrola náradia

7.1.1 Pred štartom musí sútažné družstvo priniest náradie na technickú kontrolu do vyznacenej zóny „Prípravná základna“ a po kontrole caká na výzvu rozhodcu k príprave základne.

7.1.2 Kontrolu náradia vykoná rozhodca. Pri kontrole výstrekovej hubice prúdnice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám sútažiaci. 

7.1.3 Ak náradie nevyhovuje ŠHL, rozhodca vyzve HD na výmenu náradia. Náradie je možné vymenit aj pocas prípravy na základni, družstvo však nesmie prekrocit limit na prípravu.

7.1.4 Rozhodca je oprávnený oznacit náradie za nevyhovujúce i po ukoncení útoku. Toto však musí byt dokázatelné (napr. meranie hadíc), na základe toho rozhodne o platnosti sútažného pokusu.

7.2 Príprava náradia

7.2.1 Prípravu náradia na základni vykonáva sútažné HD okamžite po uvolnení základne predchádzajúcim družstvom na pokyn rozhodcu. Avšak rozhodca nesmie vyzvat HD na prípravu základne, pokial nie je uvolnený prístup k nej.

7.2.2 Pri príprave je povolený jeden pomocník (oznacený napr. reflexnou vestou), ktorý sa však nesmie dotýkat náradia na základni.

7.2.3 Od výzvy rozhodcu k príprave náradia nesmie íst k základni viac ako 7 clenov HD a jeden pomocník (oznacený napr. reflexnou vestou). V prípade ženských HD môžu íst další 4 pomocníci s PS.

7.2.4 Cas na prípravu náradia zacína plynút po pokyne rozhodcu k nástupu HD na základnu. Cas na prípravu základne je 4 min. pokial sa na porade velitelov HD nedohodne inak. Do uplynutia casu na prípravu základne sa musí HD zoradit na štartovej ciare , s výnimkou strojníka ak štartuje PS, ten zostáva pri základni.

7.2.5 Naštartovanie a zohrievanie motora PS pocas prípravy na základni je zakázané s výnimkou odloženého štartu. Motor PS naštartuje clen družstva až na pokyn rozhodcu pred štartom HD alebo kedykolvek po štarte HD. Pri štartovaní motora PS sa strojník môže dotýkat materiálu uloženého na PS.  Ak však motor PS nenaštartuje do 90 sek. od výzvy rozhodcu, musí HD uvolnit základnu nasledujúcemu sútažnému družstvu, pricom je jeho pokus hodnotený ako neplatný.

7.2.6 Sacie a útocné vedenie môže byt na základni uložené lubovolným spôsobom, avšak:

- žiadne náradie okrem savíc nesmie presahovat okraje základne,

- savice pred štartom môžu presahovat mimo základnu o 1/3 ich dlžky – cca. 0,8 m,

- kôš nesmie byt pred štartom naskrutkovaný; medzi kôš a savicu musí vojst kontrolná šablóna (1 mm),

- polospojky hadíc nesmú byt pred vykonaním útoku spojené, medzi zuby polospojok musí vojst kontrolná šablóna (1 mm),

- veko na sacom hrdle PS nemusí byt založené,

- 1. hadica „B“ môže byt vyskladaná na rám PS. Po naštartovaní PS pred štartom HD bude medzera medzi zubami polospojok PS a 1. hadice „B“  prekontrolovaná HRS a môže byt na výzvu rozhodcu upravená sútažiacim aj po uplynutí casu na prípravu základne, ale iba jeden krát.

7.2.7 Pripravenost základne oznámi clen HD rozhodcovi. Od tohto momentu je zakázané vykonávat úpravy na základni bez povolenia rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu uloženia náradia.

7.2.8 Požiadavka na úpravu základne sa signalizuje zdvihnutím ruky k rozhodcovi. Požiadavka musí byt však vznesená do vypršania casového limitu stanoveného na prípravu základne.

7.3 Štart

7.3.1 Povel k štartu vydáva štartér spôsobom:

- „Na miesta, pripravte sa!“ (HD sa pripraví na pomocnej štartovej ciare),

- „Pozor!“ (pohyb je povolený),

- „Štart!“, príp. výstrel z pištole.

7.3.2 Družstvá majú možnost štartovat sa samostatne. Samostatný štart sa hlási štartérovi vopred.

7.4 Vykonanie útoku

7.4.1 Družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá spôsobom“ v pocte 7 clenov tak, že:

- kôš musí byt naskrutkovaný na savicu pred ponorením do vody - nádrže. Pokus je platný aj vtedy, ak kôš odpadne a následne je naskrutkovaný na savicu nad hladinou vody, kôš však nesmie spadnút do nádrže s vodou a po ponorení do vodnej nádrže sa už nesmie doskrutkovat. Naskrutkovaný musí byt pocas celého trvania pokusu, a to aj po vytiahnutí z vodného zdroja.

- spoj savíc a savica na PS musia byt zoskrutkované pred ukoncením útoku, t.j. pred zostreknutím tercov (zastavením casomiery).

- sacie vedenie sa môže rozpojit až po pokyne rozhodcu.

- sútažiaci sa nesmie pocas celého útoku dotknút nástrekovej ciary alebo ju prekrocit, pricom naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad ciaru sa nepovažuje za prešlap.

- prúdnica sa môže pri nástreku opierat o zem, nesmie sa však dotýkat nástrekovej ciary.

- každý sútažiaci musí pokus ukoncit v úplnom výstroji.

- pri zlyhaní casomiery pri pokuse musí HD pokus opakovat na konci daných pokusov.

- pri definitívnom zlyhaní casomiery pred dokoncením prvého kola sa sútaž do ligy nezapocítava. Pri zlyhaní casomiery v druhom kole sa do ligy zapocítavajú casy z prvého kola pokusov.

7.5 Ukoncenie pokusu

7.5.1 Cas sa meria elektronickou casomierou.

7.5.2 Pokus je ukoncený zrazením oboch tercov.

7.5.3 Rozhodcovia sútaže signalizujú platnost, resp. neplatnost pokusu HD vlajkami, kedy:

- bielou vlajkou signalizujú platnost pokusu,

- cervenou vlajkou neplatnost. Použitie cervenej vlajky, teda neplatnost pokusu HD zdôvodnia po vykonaní útoku HD.

7.6 Neplatnost pokusu - ND:

7.6.1 O platnosti ci neplatnosti pokusu rozhodujú rozhodcovia. Každé vyjadrenie platnosti pokusu sa vztahuje len na jeden konkrétny sútažný pokus. Útok je neplatný:

- pri použití náradia nezodpovedajúceho ŠHL,

- pri ukoncení útoku bez kompletného výstroja a výzbroje (napr. strata prilby pocas útoku a jej nenasadenie pred ukoncením a pod.) aj pri úmyselne odhodenej súcasti výstroja a výzbroje,

- pri nenasatí vody do 60 sek. alebo neukoncení útoku do 90 sek. od štartu,

- pri krížení útocných prúdov,

- ak je naštartovaný motor PS v case prípravy základne bez pokynu rozhodcu,

- pri dotknutí alebo prekrocení nástrekovej ciary pocas útoku,

- pri nenaskrutkovaní sacieho koša pred ponorením do nádrže alebo pri jeho odpadnutí, po jeho vybratí z nádrže alebo doskrutkovávaní koša pod hladinou vody,

- pri nezoskrutkovaní spoja savíc a savice na PS do ukoncenia pokusu (zostreknutia tercov),

- pri fyzickej pomoci akejkolvek inej osoby pri príprave základne – povolený je jeden pomocník (oznacený napr. reflexnou vestou), ktorý sa však nesmie dotýkat náradia na základni,

- pri fyzickej pomoci akýchkolvek iných osôb (okrem pomocníka oznaceného reflexnou vestou) pri nesení náradia k základni, výnimkou sú ženské HD (nesenie PS),

- ak došlo k úprave náradia bez vznesenia požiadavky a schválenia požiadavky rozhodcom,

- ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu na prípravu základne; tzn. sútažiaci sa nezoradia na štartovej ciare do uplynutia casového limitu na prípravu základne,

- ak bolo rozpájané sacie vedenie bez pokynu rozhodcu,

- pri zacatí prípravy základne bez vyzvania rozhodcu,

- ak nie sú dodržané podmienky o prestupoch sútažiacich (odst. 5.4 ŠHL),

- nenaštartovanie motora PS do 90 sek. od výzvy rozhodcu,

- za neplatnost pokusu sa považuje každé porušenie tohto štatútu.

7.7 Diskvalifikácia HD

7.7.1 Diskvalifikácia HD sa viaže na pôsobenie v rámci jednej celej ligovej sútaže.

7.7.2 V prípade, že bolo HD diskvalifikované kedykolvek v priebehu pohárovej sútaže, nebude v danom ligovom kole na danej sútaži toto HD hodnotené, a teda diskvalifikované HD nemá nárok na bodový zisk v danom ligovom kole.

7.7.3 O diskvalifikácii HD môže rozhodnút HRS v priebehu konania ligovej sútaže v nasledovných prípadoch:

- sútažiaci sa nedôstojne a nešportovo správajú pocas prípravy na základni, tesne pred útokom, po ukoncení požiarneho útoku, alebo kedykolvek v priebehu sútaže pokrikujú alebo urážajú rozhodcov,

- sútažiaci úmyselne vylievajú vodu zo sacieho alebo útocného vedenia na sútažnú trat a zhoršujú tým sútažné podmienky iným družstvám,

- sútažiaci sú zjavne podnapití a HD nie je vzhladom na bezpecnost sútažiacich povolený štart.

7.7.4 Pri podozrení na nedodržanie podmienok o prestupoch clenov HD môže o dodatocnej diskvalifikácii rozhodnút RHL, a to po preskúmaní fotodokumentácie, najneskôr však do zaciatku nasledujúcej ligovej sútaže alebo do vyhlásenia konecného poradia IKHL v prípade poslednej ligovej sútaže.

7.8 Podanie protestu

7.8.1 Protest môže podat HD proti verdiktom rozhodcov, týkajúcich sa vlastného HD.

7.8.2 Protest podáva velitel HD písomnou formou na tlacive IKHL (príloha c.6) do rúk HRS do 10 min. od vynesenia verdiktu.

7.8.3 Za posúdenie podaného protestu a rozhodnutie o výsleku je zodpovedný HRS. Rozhodnutie k podanému protestu musí byť oznámení do 15 minút od jeho odovzdania HRS.

7.8.4 Podaním protestu musí združstvo zložiť zálohu 10€ do rúk zapisovateľa spolu s tlačivom na podanie protestu, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu družstu vráti. V opačnom prípade záloha prepadá do pokladne IKHL.

 

8 Hodnotenie

 

8.1 Vyhodnotenie sútaže

8.1.1 Každá ligová sútaž musí byt vyhodnotená usporiadatelom do 15 min. od ukoncenia posledného pokusu HD v danej ligovej sútaži.

8.1.2 Do výsledného hodnotenia sa zapocítava nižší cas pokusu HD, ktorý dosiahli zúcastnené HD vo svojej kategórii.

8.1.3 V prípade rovnosti výsledných casov dvoch, resp. viacerých HD rozhoduje o poradí:

1. výsledný cas horšieho pokusu,

2. cas rýchlejšieho prúdu v pokuse, v ktorom boli dosiahnuté rovnaké casy.

- Prioritu má bod c. 1. V prípade, ak ho nie je možné uplatnit (HD sa zúcastnilo len 1 pokusu, alebo ak sa sútaž koná len na 1 pokus), je uplatnený bod c. 2.

8.2 Bodovanie sútaží

8.2.1 HD sa pridelí bodový zisk na základe ich umiestnenia na každej ligovej sútaži podla ŠHL.

8.2.2 Body sa pridelujú po každej ligovej sútaži v oboch kategóriách (muži a ženy) podla nasledovného klúca:

8.3 Vyhodnotenie IKHL

8.3.1 Sekretár vyhodnotí umiestnenie HD prihlásených v IKHL za sútažný rok na základe výsledkov sútaží.

8.3.2 Vyhodnotenie sa vykoná súctom dosiahnutých bodov vo výslednom hodnotení za každú sútaž zaradenú do IKHL.

8.3.3 V prípade rovnosti bodov v kategórii po poslednej ligovej sútaži IKHL rozhodne:

1. viac lepších umiestnení,

2. najlepší dosiahnutý cas na ligových sútažiach.

- Prioritu má bod c. 1. V prípade, ak aj tu nastane zhoda, uplatní sa bod c. 2.

8.3.4 Odovzdanie ocenení za dosiahnuté výsledky v IKHL sa vykoná na poslednej ligovej sútaži v príslušnom kalendárnom roku.

8.3.5 Odovzdanie ocenení za prvé tri miesta v každej kategórii (muži, ženy) vykoná prezident IKHL alebo urcí osobu, ktorá tak vykoná.

8.3.6 Vítazom kategórie bude odovzdaný putovný pohár IKHL.

8.4 Putovný pohár IKHL

Putovný pohár pre kategóriu mužov a žien je výhradným vlastníctvom RHL. Putovný pohár je HD prepožicaný do konania sa poslednej ligovej sútaže nasledujúcej sezóny po jeho získaní. HD je povinné sa o putovný pohár vzorne starat, bezpecne ho uschovat a chránit ho pred poškodením.

Pri znicení putovného pohára uhradí HD, ktoré bolo jeho držitelom, RHL sumu 500€.

 

9 Metodické a odborné zabezpecenie

 

9.1 RHL môže poskytnút metodickú alebo odbornú pomoc usporiadatelovi, ak o to požiada.

9.2 Usporiadatel môže z vlastného podnetu predkladat RHL podnety, návrhy a odporúcania, ktoré musí RHL prerokovat. Nemá právo na zasadnutí RHL hlasovat, pokial nie je riadne zvolený za jej clena.

9.3 RHL nie je viazaná uzneseniami usporiadatela a ani iných orgánov DPO SR. Vo všetkých otázkach IKHL sú jej rozhodnutia konecné, nie je možné podat voci nim odvolanie alebo rozklad a nie je ich možné súdne skúmat.

 

10 Prechodné a záverecné ustanovenia

 

10.1 Všetky zmeny a doplnky k ŠHL schvaluje RHL.

10.2 Hospodár IKHL je zodpovedný za vedenie a distribúciu ŠHL v platnom znení pre všetky HD úcastné v IKHL.

V prípade ukoncenia cinnosti smerujúcej k organizovaniu IKHL a ak existujú financné prostriedky vybrané ako štartovné alebo ich cast, organizátor je tieto povinný v lehote 30 dní vrátit HD bud v plnej výške (ak neboli použité) alebo v pomerne vypocítanom zostatku.

 

Štatút Inovecko-karpatskej hasicskej ligy bol schválený RHL na jej zasadnutí konanom dňa 24. marca 2023 v Jablonke.

 

Peter BOOR

Vladimír MICHÁLEK

Monika FILKOVÁ

prezident IKHL

hospodár IKHL

sekretár IKHL

 

 

Členovia RHL na rok 2023:

 

Michal DRŽKA                        DHZ Babulicov Vrch

Igor MACHOVIC                     DHZ Cetuna

Juraj MÁLEK                          DHZ Rudník

Ladislav OTRUBA                  DHZ Jablonka

Ondrej JANKOVÝCH             DHZ Podbranč – Horná Dolina

Michal KLIMÁČEK                  DHZ Prašník

Pavol JANÍK                           Firesport Family Senica

Daniel KUBEČKA                   DHZ Topolecká

Jaroslav KLIMÁČEK               DHZ Hrašné

Juraj KYSELICA                     DHZ Bošáca